CURRİCULUMDERS İÇERİKLERİ


Ders İçerikleri

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
 
TOR 1017 MATEMATİK I (2+0)                                                                        
Trigonometri, Logaritma çözümü, Birinci dereceden denklemler, Fonksiyonlar, Rasyonel ifadeler, Çarpanlara ayırma, Özdeşlikler, Cebirsel ifadeler, Köklü sayılar, Üslü sayılar, Sayılar (Doğal sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel sayılar ve Ondalık sayılar), Üçgenlerde trigonometrik ifadeler, İkinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler.
TOR 1019 FİZİK (2+0 )                                                                                        
Fiziksel büyüklükler, Ağırlık merkezleri ve moment, Düzgün ivmeli hareket, Newton’un hareket kanunları, Statik denge, İş ve enerji, Dairesel hareket, Elektrik alan, Elektriksel potansiyel, Sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç, Manyetik alanlar, Doğru akım devreler.
TOR 1021 TEKNİK RESİM     (2+2 )                                                                  
Giriş, teknik resimin tanımı ve önemi, Teknik resim çizim araçları, resim kâğıtları, ölçekler, Yazı ve rakamlar, yazı uygulamaları, çizgi ve çeşitleri, çizgi uygulamaları, Geometrik çizimler, çokgen çizimleri, İzdüşümler; noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri, gerçek büyüklük bulma, Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti, Tek görünüşlü, iki görünüşlü, üç görünüşlü parçaların çizimi, Ölçülendirme kuralları,    ölçülendirme uygulamaları, Perspektifin tanımı çeşitleri, basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi. Perspektiflerin ölçülendirilmesi, Kesit alma ve kuralları, Tam kesit, yarım kesit çizimleri, Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri.
MER 1019 GENEL KİMYA      (2+0 )                                                                  
Kimya ve madde, kimyanın amacı, bilimsel yöntem, maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, maddenin ölçümü, bilimsel yöntemde belirsizlik, anlamlı rakamlar, Atomun yapısı, atom kuramı, atom çekirdeği, modern atom teorisi, Periyodik sistem ve enerji seviyeleri, periyodik çizelgeye giriş, periyodik özellikler, elementlerin sınıflandırılması, Kimyasal bağlar, iyonik bağlar, kovalent bağlar, metalik bağlar, bağ enerjileri, Sembol, formül ve denklemler sembollerin gösterilmesi, formüllerin yazılması ve bulunması, ağırlıkça yüzde bileşim, denklem denkleştirme yöntemleri, Sembol, formül ve denklemler sembollerin gösterilmesi, formüllerin yazılması ve bulunması, ağırlıkça yüzde bileşim, denklem denkleştirme yöntemleri, Stokiyometri, kimyasal tepkimeler ve kimyasal eşitlikler, kimyasal eşitlik ve stökiyometri, çözeltide kimyasal tepkimeler, sınırlayıcı bileşenin belirlenmesi, tepkime stökiyometrisinde diğer konular, Gazlar ve gaz kanunları, gazların özellikleri: Gaz basıncı, basit gaz yasaları, Sıvılar, Moleküller arası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri, Katılar, kristal yapıları, Katılar, kristal yapıları, Ana-Grup elementleri: Hidrojen, Grup 1: alkali metaller, Grup 2: toprak alkali metaller, Grup 3: bor ailesi, Grup 4: karbon ailesi, Ana-Grup elementleri: Grup 5: azot ailesi, Grup 6: oksijen ailesi, Grup 7: halojenler, Grup 8: soy gazlar Metal ve Ametaller.
MER 1021 HARİTA BİLGİSİ (2+0 )                                                                     
Harita nedir harita ile ilgili kavramlar ve harita çeşitleri ve özellikleri nelerdir, Haritada ölçek, farklı ölçekli haritalar, uygulamada ölçek kullanımı, Topoğrafik haritalar, özellikleri ve eş yükselti eğrileri anlamı ve kullanımları, Topoğrafik haritalarda yer yüzeyinin yapısını okuma, konum belirleme, Topoğrafik haritalarda koordinat çıkarma ve verilen koordinatları yerleştirme, Topoğrafik haritalarda koordinat çıkarma ve verilen koordinatları yerleştirme, Topoğrafik haritalarda mevcut ölçekte ve farklı ölçeklerde değişik yöntemlerle nokta yüksekliği ve farklı noktalar arasında yükseklik farkı hesaplama, Topoğrafik haritalarda mevcut ölçekte ve farklı ölçeklerde değişik yöntemlerle nokta yüksekliği ve farklı noktalar arasında yükseklik farkı hesaplama, Topoğrafik haritalarda faklı yönlerde milimetrik kağıt kullanarak topoğrafik kesit profilini çizme, Topoğrafik haritalarda faklı yönlerde milimetrik kağıt kullanarak topoğrafik kesit profilini çizme, Doğrultu ve eğim kavramı ve değerlerinin hesaplanması ve pusula kullanımı, Topoğrafik harita kullanarak jeolojik harita yapım çalışması ve jeolojik kesit çizimi, Topoğrafik harita kullanarak jeolojik harita yapım çalışması ve Jeolojik kesit çizimi, Topoğrafik harita kullanarak jeolojik harita yapım çalışması ve Jeolojik kesit çizimi.
TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ (2+2)                                              
Mineral nedir? nasıl tanımlanır? Minerale ait kavramlar. Minerallerin Fiziksel ve kimyasal özellikleri, temel mineral grupları, kayaç yapıcı mineraller, önemli minerallerin kullanım alanları, önemli minerallerin örnekler üzerinden tanımlanma uygulamaları,Yerkabuğunun temel yapısı ve özelliklerinin tanımlanması ve yerkabuğunu oluşturan ana mineraller ve minerallerin oluşturduğu temel kayaç türlerinin tüm özellikleri ile teorik ve uygulama çalışmaları yöntemi ile tanımlanması aşamalarının gerçekleştirilmesidir. Yerkabuğunun yapısının, bileşimi ve özellikleri ile tanımlanması, Kayaç kavramı, temel kayaç döngüsü, magma ve magmatik kayaçlar, Magmatik kayaçların oluşumu ve mineral bileşimi ve uygulamaları, Magmatik kayaçların yapı ve doku özellikleri ve uygulamaları, Metamorfizma kavramı, aşamaları, türleri, metamorfik kayaçlar, Metamorfik kayaçların oluşumu ve mineral bileşimi ve uygulamaları, Metamorfik kayaçların yapı ve dokusal karakteri ve uygulamaları, Tortul(sedimenter) kayaç kavramları, oluşum mekanizması, Tortul kayaçların sınıflandırılması ve özellikleri, Tortul kayaçların yapı, bileşim ve dokusal özellikleri ve uygulamaları, Yerkabuğundaki tektonik deformasyonlar ve temel özellikleri, Yerkabuğunda kıvrımlar, kırıklar, çatlaklar, faylar ve özellikleri.
TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2+2)                                                   
Bilgi Teknolojileri Kavramı, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Sözcük İşlem (MS Word), Sözcük İşlem (MS Word), Sözcük İşlem (MS Word), Sözcük İşlem (MS Word), Hesap Tablosu (MS Excel), Hesap Tablosu (MS Excel), Sunum (MS PowerPoint), Sunum (MS PowerPoint), Sunum (MS PowerPoint), Hesap Tablosu (MS Excel).
MER 1023 TEMEL SANAT EĞİTİMİ (1+1)                                                    
Işık kavramı, Işık kavramı, Nokta ve çizgi kavramı, Nokta ve çizgi kavramı, Hacim kavramı, Hacim kavramı, Perspektif kavramı, Perspektif kavramı, Form kavramı, Form kavramı, Form kavramı, Kontrast (zıtlık) kavramı, Kontrast (zıtlık) kavramı.
ATA 1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ (2+0)                                          
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış (İç sebepler, Dış sebepler, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik ve ekonomik durumu), XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri), Osmanlı Devleti’nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Makedonya meselesi, 31 Mart olayı, Girit ve Bosna-Hersek’in elden çıkışı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyetin sürecinde Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti’nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, İşgaller, Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın faaliyetleri ve Anadolu’ya geçmesi, Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri), Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul’un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr’de Ermeni ve Kürdistan meselesi, Sevr Anlaşması’nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi’ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi), Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması.
YDI 1005 YABANCI DİL (2+0)                                                                           
Getting started: What do you do? ,The Alphabet, Possession,Countries and Nationalities and Singular and Plural form, Daily Routines, Adverbs of Frequency, Free time activities and Talking about days and times, Present Simple Statements: Reading and Writing, Present Simple Questions: Listening and Speaking, In a snack bar: Everday Expressinons, Have got/ has got, Reading Activity: My Family, Vocabulary: Places in a town, Grammar: There is / There are, Listening and Writing, Asking the way, Everyday Expressinons: Giving Directions, Vocabulary Furniture; parts of a house, Prsent Continuous Tense, Revising Present Continuous Tense, Months of the Year; dates and National Celebrations, Grammar: can / can’t , Making Polite Requests, Vocabulary: Jobs and Related Verbs, Grammar: Comparing Present simple ann Pres. Continuous Tense, Everday Expressions: Problems, Vocabulary: Places to go and events
TDL 1003 TÜRK DİLİ (2+0)                                                                              
Dersin önemi ve yararlanılacak kaynakların tanıtılması, Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Kültür nedir? Dil kültür ilişkisi nasıldır? Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları; Lehçe, şive, ağız nedir? Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması Türkçe’ nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi.Cumhuriyet döneminde Türk Dilinin kelime hazinesini zenginleştirmek için yapılan çalışmalar, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’ nin ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Zarfların ve edatların Türkçe’ de kullanılış şekilleri, Türkçe’ de isim ve fiil çekimleri, Türk Dilinin Yapı ve Menşe bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi;Türk Dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi devreleri.
TOR 1024 KAYA MEKANİĞİ (2+2)                                                                    
Kaya mekaniği bilim dalının tanıtımı, tarihsel gelişimi, ilişkili disiplinler, uygulama alanları, Kavramlar, tanımlar ve alan etiği, Fiziko-mekanik özellikler I, ilgili standartlar, Fiziko-mekanik özellikler II, ilgili standartlar, Gerilme-birim deformasyon, Yenilme kriterleri, Kaya kütlelerinin tanımlaması, Kaya kütle sınıflamaları I, Kaya kütle sınıflamaları II, Yeraltı kaya yapılarında gerilme dağılımı, Açılmış yeraltı boşluklarının yeryüzüne etkileri. Kaya mekaniğinin yer üstü yapılarındaki yeri, Şev stabilitesi, Model etütler ve yerinde ölçümler.
MER 1026 MERMER MİN VE PET. (2+2)                                                          
Mineral nedir? nasıl tanımlanır? Minerale ait kavramlar nelerdir, Minerallerin Fiziksel ve kimyasal özellikleri, temel mineral grupları, kayaç yapıcı mineraller, önemli minerallerin kullanım alanları, önemli minerallerin örnekler üzerinden tanımlanma uygulamaları, Polarizan mikroskop özellikleri ve incelenebilen özellikler, Magmatik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Magmatik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Magmatik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Metamorfik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Metamorfik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Metamorfik kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Sedimenter kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Sedimenter kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Sedimenter kökenli mermerler temel mineralleri, doku karakteri ve mikroskop altında incelenmesi, Mermer olarak kullanılan kayaçlarda mineral morfolojisi( tane geometrisi, tane sınır ilişkisi, kristal boyutu) ve bazı ayrışma türleri ve özelliklerinin incelenmesi, Mermer olarak kullanılan kayaçlarda mineral morfolojisi( tane geometrisi, tane sınır ilişkisi, kristal boyutu) ve bazı ayrışma türleri ve özelliklerinin incelenmesi.
MER 1028 MERMER FABRİKA MAKİNALARI (2+2)                                        
Mermer fabrika larında üretim hatları ve iş akış şemaları, Levha hattı makineleri; katraklar, katrakların yapıları, katrakların çeşitleri, katraklarda işletme parametreleri yenilikler, katraklarda kesme verimini etkileyen faktörler, katrak seçimine etki eden parametreler, Levha hattı makineleri; katraklar, katrakların yapıları, katrakların çeşitleri, katraklarda işletme parametreleri yenilikler, katraklarda kesme verimini etkileyen faktörler, katrak seçimine etki eden parametreler, Levha hattı makineleri; köprü kesme makineleri yapıları ve spesifik özellikleri, Levha hattı makineleri; keniş bant cila makineleri yapıları ve spesifik özellikleri, Fayans Hattı Makineleri; Diskli Blok kesiciler (ST), yapıları çeşitleri ve spesifik özellikleri ve seçim kriterleri, Fayans Hattı Makineleri; Diskli Blok kesiciler (ST), yapıları çeşitleri ve spesifik özellikleri ve seçim kriterleri, Fayans Hattı Makineleri; kafa kesme ve ebatlama makineleri yapıları ve spesifik özelliklerive seçim kriterleri, Seleksiyon ve ambalajlama ve ürün stok sahası, Fayans Hattı Makineleri; kenar işleme makineleri yapıları çeşitleri ve spesifik özellikleri, Dolgu ve çatlak tamiri, Atık su arıtma tesisleri, Fayans Hattı Makineleri; silme –cilalama makineleri, yapıları, çeşitleri ve spesifik özellikleri ve slim performansına etki eden faktörler.
MER 1024 ATÖLYE MAKİNA VE TECHİZATI (2+2)                                       
Mermer atölyesi nedir T.S.E. ye göre atölye nasıl olmalıdır, Klasik mermer atölyelerinde kullanılan kesici makineler nedir nasıl kullanılır, Kesici makinelerin günlük ,haftalık,aylık bakımları nasıldır kesici makinelerde iş kazalarından korunma kuralları nelerdir, Mermer atölyelerinde kullanılan parlatıcı makineler nelerdir nasıl kullanılır, Parlatıcı makinelerin bakımları ve iş kazalarından korunma kuralları nelerdir, Atölyelerde kullanılan eskitme ,patinato,kenar kırma,çekiçleme gibi işlemlerin yapılmasında kullanılan makineler hakkında genel bilgi, Parlatıcı makinelerde kullanılan abrasivler ve çeşitleri nelerdir nasıl kullanılır, Mermer atölyelerinde kullanılan el aletleri (kesiciler,parlatıcılar,deliciler), El aletlerinin bakımı ve iş kazalarından korunma kuralları, Mermer Tornacılığında kullanılan makineler nelerdir nasıl çalıştırılır bakımı nasıl yapılır, Tornacılıkta ölçme kontrol aletleri nelerdir nasıl kullanılır, Mozaik atölyelerinde kullanılan makineler ve kalıplar nelerdir nasıl kullanılır, Kesim makinelerinde kullanılan kesici Metal testereler karbon kesiciler,profil oluşturan testereler nelerdir nasıl kullanılır.
MER 1030 BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ (2+0)                                            
Motif ve tasarım çalışmaları, Motif ve tasarım çalışmaları, Motif ve tasarım çalışmaları, Yumauşak malzemeden yontu çalışmaları, Yumauşak malzemeden yontu çalışmaları, Yumauşak malzemeden yontu çalışmaları, Kalıp alma yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi, Kalıp alma yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi, Kalıp alma yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi, Sergi hazırlığı ve sunum çalışmaları, Rötuj ve düzeltme çalışmaları, Sergi hazırlığı ve sunum çalışmaları, Rötuj ve düzeltme çalışmaları.
ATA 1002 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ (2+0)                                            
Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk’e suikast teşebbüsü, Atatürk’ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laikleşme süreci, Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yansıması olarak Türkiye’de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı, kapsamı, Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Atatürk İlkeleri, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık, Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası (1919-1923), Atatürk dönemi Türk dış Politikası (1923-1938) 1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı, Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938 – 1960) (İnönü’nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti’nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, Türkiye’nin Nato’ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi. 1960’dan günümüze Türkiye’nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla münasebetler), Türkiye’nin jeopolitik konumu, bundan kaynaklanan tehditler, XXI. Yüzyılda Türkiye’nin çağdaşlaşmasına yönelik beklentiler,
TOR 1026 MATEMATİK II (2+0)                                                                      
Logaritma fonksiyonu, özellikleri,tanım aralığı, bayağı logaritma, doğal logaritma, Logaritma da dört işlem, logaritması verilen sayıyı bulmak. Logaritmik denklemler, Doğrunun analitiği, koordinat sistemi, iki nokta arası uzaklık, doğru denklemi, Doğru grafiğinin çizimi, Limit ve süreklilik, Limitte belirsiz şekiller, Türev kavramı, türev alma kuralları, işlemler, Trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel fonksiyonların türevi, Logaritma fonksiyonun türevi, Kapalı biçimde tanımlanan fonsiyonların türevi, yüksek mertebeden türevler, Türev uygulamaları, maksimum, minimum, Belirsiz integral, integral alma yöntemleri, Trigonometrik integraller, İntegral uygulamaları
YDI 1006 YABANCI DİL (2+0)                                                                          
Grammar: Past Simple: to be (statements, questions and short answers, Listen and speak: Saying how goos somethind was, Making arrangements: Shall we…? Let’s ….., School Subjects, English in the World: School Life, Grammar: Past Simple: regular irregular verbs: statements, Read and Write: Schooldays, Everday expressinons: Talking about good news, Parts of the body, Past simple: Questions and short answers, Asking things at the chemist: Buying medicine, Vocabulary: Travel , Activities:go + preposition, Grammar: going to: statements, questions, and short answers, Read and Write: Describing plans for the future, Everday expressions: Talking about bad news, Vocabulary: Food and Drink, Grammar: Countable and Uncountable Nouns, Listen and Write: Describing what you eat and drink, Ordering a meal: Can I have…?, Vocabulary: Clothes.. Plural words, Grammar: Adjectives, Adjective Order., Read and Write: Describing what people wear, Expressions: MakingVocabulary: At the post Office, Grammar: have to: Statements, Reading and Listening , Vocabulary: the weatherWord Building
TDL 1006 TÜRK DİLİ (2+0)                                                                               
Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (dilekçe, tutanak, mektup, deneme, sohbet, fıkra, tenkit, günlük, vd.), Sözlü kompozisyonda başarılı olmanın sırları ve konuşma sanatının teknik özellikleri, Sözlü anlatım türleri, Şiir ve şiir okuma, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Rapor, makale, tebliğ, vb.), Türk ve Dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler üzerinde çalışmalara dayanılarak öğrencilerin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili retorik uygulamalar, Seçilmiş olan metinler üzerinde doğru ve güzel konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi için retorik çalışmalar gerçekleştirme, Gurup huzurunda konuşma becerisi kazanma ve heyecanın giderilmesine katkıda bulunacak seminer çalışmaları, Edebiyat ve düşünce dünyası il ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve dönem değerlendirmesi.
GSR 1004 GÜZEL SANATLAR RESİM (2+0)                                                   
İlkel sanat (primitiv sanat), Mezopotamya sanatı, Mısır sanatı,Yunuan sanatı, Roma sanatı, İlk çağ hristiyan sanatı, Roman sanatı ve gotik sanat, Rönesans sanatı, Barok sanat, Rokoko sanatı, Klasisizm sanat akımı, Romantizm sanat akımı, Realizm sanat akımı, Empresyonizm sanat akımı
MER 2039 ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ (2+2)                                                      
Mermer atölyesi nedir T.S.E. ye göre atölye nasıl olmalıdır, Atölyede kullanılan makineler nasıl dizayn edilmelidir, Atölye çalışanları nasıl olmalı ,çalışma ortamları ve çalışma koşulları nasıl olmalıdır. Çalışanların üretime, kaliteye ve maliyete etkileri nelerdir, Mermer atölyelerinde neler üretilir, Üretimi ve kaliteyi etkileyen etmenler nelerdir, Hammadde alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir ölçülendirme nasıl yapılır ve nasıl hesaplanır, Hammaddelerin taşınması, indirilmesi, stoklanması ve korunması nasıl olmalıdır, Üretilecek ürünlerin hammaddeden üretimi için ölçülendirme ve kesim teknikleri nelerdir, Üretilen ürünlerin kenar ve üstüne yapılacak işlemler nelerdir, Üretilen ürünlerin yapıştırılması sağlamlaştırılması ve montaj uygulamaları nasıl olmalıdır, Maliyet hesabı nasıl yapılır, Maliyete etki eden etmenler nelerdir, Atölyecilikte müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti için neler yapılmalıdır.
MER 2041 OCAK JEOLOJİSİ (2+2)                                                                  
Doğal yapı taşlarının genel tanımı, kullanım alanları ve kısa tarihçesi, Bir kaya kütlesinin doğal yapı taşı olarak kullanılabilirliğini etkileyen temel parametreler, Bir kaya kütlesinin doğal yapı taşı olarak kullanılabilirliğini etkileyen temel parametreler, Doğal yapı taşlarının jeolojik kökenlerine, kullanım şekillerine ve kullanım yerlerine göre sınıflandırılması, Doğal taş üretim yöntemleri, Doğal taş işleme teknolojisi, Kayaçların kütlesel özelliklerini etkileyen jeolojik parametreler ve parametrelerin, kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliği, Magmatik kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler, Metamorfik kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler, Metamorfik kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler, Sedimanter kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler, Sedimanter kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametreler, Türkiye ve Dünya’da üretilen doğal yapı taşlarının üretim alanları, jeolojik özelliklerine göre sınıflandırılması ve genel özellikleri, Kayaçların doğal yapı taşı kaynağı olarak kullanılabilirliğini etkileyen jeolojik parametrelerin tespit ve değerlendirme yöntemleri.
MER 2043 MERMER FABRİKA ÜRETİM TEK. (2+2)                                       
Mermer fabrika yeri seçimine etki eden parametreler, Mermer blok stok sahasının düzenlenmesi ve blokların kesime hazırlanması, Mermer farikalarında makine ekipman yerleşim planları ve etkili parametreler, Levha hattında Katrak ile plaka kesimi ön hazırlıkları, kesim ve sonrasında yapılacak işlemler, Katraktan çıkan plakaların ebatlanması ve parlatılması, Fayans hattında ST ile strip kesimi ön hazırlıkları, kesim ve sonrasında yapılacak işlemler, ST ürünlerinin ebatlanması ve parlatılması, Mermer parlatmada kullanılan cila makinelerinin çalışma parametreleri, Cilalamada kullanılan abrasivler ve seçim kriterleri, Ürün stok sahasının düzenlenmesi, yükleme ve sevkiyat, Mermer fabrikalarında alınması gereken iş güvenliği tedbirleri, Mermer atıkları ve atık arıtma tesislerinde atık suyun geri kazanımı, Dolgu işlemleri ve çatlak tamirleri, Kalite kontrol ve seleksiyon ve ambalajlama.
MER 2045 MERMER ÜRETİM YÖNTEMLERİ (2+2)                                         
Mermer tanımı ve özellikleri, Mermer yatağının işletilebilirliğine etki eden faktörler ve yasal prosedürler, Mermer ocak işletme yöntemleri; ocak tipleri, Mermer ocaklarında blok üretim yöntemleri : ilkel yöntemler, Mermer ocaklarında blok üretim yöntemleri : mekanik yöntemler, Mermer ocaklarında blok üretim yöntemleri : mekanik yöntemler, elmas tel kesme yöntemi, Mermer ocaklarında blok üretim yöntemleri : mekanik yöntemler, elmas tel kesme yöntemi, Mermer ocaklarında blok üretim yöntemleri : karma üretim yöntemleri, Quary master-elmas tel kesme karma yöntemi, Jet belt- elmas tel kesme karma yöntemi, Kanal açma makinesi -elmas tel kesme yöntemi, Alev jeti- elmas tel kesme karma yöntemi, Blok ayırma ve sayalama işlemleri ve kullanılan makine ve ekipmanlar, Açık mermer işletmesinde kullanılan yardımcı iş makineleri, Yeraltı üretim yöntemleri ile mermer blok üretimi ve kullanılan makine ve ekipmanlar, Mermer blok üretimi ile ilgili işgüvenliği tedbirleri, Saha gezisi.
MER 2049 MONTAJ TEKNİKLERİ (3+1 )                                                       
Doğal taş kaplama türleri, proje okuma, ölçü ve kot alma, Harçlı kaplama yöntemi, Harçlı montaj el aletleri ve yapı malzemeleri ve maliyet hesabı, Harçlı sistem uygulama ölçütleri ve montaj öncesi hazırlıklar, Döşeme-zemin kaplaması, duvar-cephe kaplaması, Uygulama ve detay çalışması, Merdiven türleri ve kaplama, Banko, lavabo, eşik, harpuşta ve denizlik montajı, paladyen döşeme, Ankrajlı montaj, Ankraj Elemanlarının Taşa Eklenme Biçimleri Ve Fonksiyonları, Sistemin Avantajları, Ankrajlı montaj yöntemleri; Harçlı Sistem, Dubelli Sistem,Profilli Sistem, Kum serme yöntemleri, Kullanılan Taş Şekilleri ve tasarımları, kapak taşı, Parke taşı, ebatlı plaka, kaba taş döşeme kriterleri, Uygulama, Uygulama.
MER 2051 TÜRKİYE VE DÜNYADA MER. YAT. (2+0)                                   
Mermer (doğal taş ) kavramı ve mermer olarak kullanılan kayaçların temel özelliklerinin incelenmesi, Mermer (doğal taş ) kavramı ve mermer olarak kullanılan kayaçların temel özelliklerinin incelenmesi, Mermerlerin fiziko-mekanik özellikleri, bileşimleri ve kullanım alanları itibari ile sınıflandırılmalarının değerlendirilmesi, Mermerlerin fiziko-mekanik özellikleri, bileşimleri ve kullanım alanları itibari ile sınıflandırılmalarının değerlendirilmesi, Türkiye’de ve Dünya’da mermer yataklarının bulunduğu alanlar ve değişik yönleri ile bu alanların karşılaştırılması, benzerlik ve farklı yönlerinin incelenmesi, Türkiye’de ve Dünya’da mermer yataklarının bulunduğu alanlar ve değişik yönleri ile bu alanların karşılaştırılması, benzerlik ve farklı yönlerinin incelenmesi, Türkiye’de ve Dünya’da mermer yataklarının bulunduğu alanlar ve değişik yönleri ile bu alanların karşılaştırılması, benzerlik ve farklı yönlerinin incelenmesi, Mermer cinslerinin tanımlanması ve uygulamalı olarak örnekler üzerinde makro ve mikro özelliklerin incelenmesi, Mermer cinslerinin tanımlanması ve uygulamalı olarak örnekler üzerinde makro ve mikro özelliklerin incelenmesi, Mermerlerin gerek iç gerekse dış sektörde kullanılan isimlerinin uygulamalı olarak örnekler üzerinden çalışılması, Ülkelerin mermer sektöründeki durumları ve mermerlerin pazar, ekonomiklik ve kalite değerlendirmesi gibi konuların değerlendirilmesi, Mermerlerin gerek iç gerekse dış sektörde kullanılan isimlerinin uygulamalı olarak örnekler üzerinden çalışılması, Ülkelerin mermer sektöründeki durumları ve mermerlerin pazar, ekonomiklik ve kalite değerlendirmesi gibi konuların değerlendirilmesi, Mermerlerin gerek iç gerekse dış sektörde kullanılan isimlerinin uygulamalı olarak örnekler üzerinden çalışılması.
 
MER 2053 YONTU  I (2+0 )                                                                             
Ürün hakkında bilgi toplama, Tasarım için ön çalışma, Tasarımın resme dönüşmesi, Model-Kalıp çalışmaları, Şekillendirme, Şekillendirme, Üç boyutlu form tasarımı ve kalıp çalışmaları, Tasarımın uygulamaya geçirilmesi çalışmaları, Ürünlerin teslimi, Örnek yontu ve oyma –bezeme çalışmaları, Örnek yontu ve oyma –bezeme çalışmaları, Noktalama aleti kullanımı ve uygulaması, Ürünlerin değerlendirilmesi .sergileme ve sunum çalışmaları, Yontu dersi aletlerinin tanıtımı ve bakımı ile ilgili bilgilendirme.
MER 2055 İŞLETME (2+0 )                                                                           
İşletme ve işletme yönetimi nedir.İşletme ile ilgili temel kavramlar.İşletmenin tanımı,Müteşebbis ve profesyonel yönetici kavramları.İşletme yönetiminin gelişimi, Ekonomik bir birim olarak işletme. Özellikleri,amaçları,kaynakları,işletmenin dış çevresi ve ekonomik yapı içindeki yeri, İşletme çeşitleri.Faaliyetleri bakımından,Sermaye mülkiyeti bakımından,Hukuki bakımdan,ulusla arası olup olmama bakımından,işletmelerarası anlaşmalar bakımından nelerdir, Hukuki açıdan Tek kişi işletmeleri ve kamu işletmeleri nelerdir, İşletmenin kuruluş çalışmaları .Ekonomik etüd,Teknik etüd,Finansal etüd, İşletme büyüklük ölçüleri,İşletme büyüklüğünü etkileyen faktörler ve optimum işletme büyüklüğü nedir, Kapasite çeşitleri ve kapasite kavramları nelerdir.Küçük ve orta ölçekli işletmeler nelerdir, İşletmenin kuruluş yerinin önemi ve optimum kuruluş yeri Kuruluş yerini etkileyen faktörler,Kuruluş yeri seçimi, Organize Sanayi bölgeleri ve Sanayi Siteleri, Yönetimin Tanımı, Yönetim Fonksiyonları ,Yönetim Kademeleri-Yönetici Becerileri,Planlama,Örgütlenme, (organizasyon),Yöneltme,Koordinasyon , Denetim Ve denetimin aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Üretim ve üretim Miktarı,Gelir-Maliyet-Kâr ilişkileri,Maliyet,Üretim sistemlerinin sınıflandırılması Üretim planlaması ve denetimi ,Stok yönetimi,İş etüdü,Kalite kontrolü, Finans : Sermaye kaynakları Öz kaynaklar,Yabancı kaynaklar,Kısa vadeli finansman uzun vadeli finansman, İnsan Kaynakları ve halkla ilişkiler, Araştırma ve Geliştirme AR-GE.
MER 2034 İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ (2+0)                                          
İş hukukunun amaç ve kapsamı ile tanımları, İş hukuku ile ilgili tanımlar, İş Sözleşmesi tanımı, İş Sözleşmesinin türleri, İş Sözleşmesinin feshi, Ücret, Ücret, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin iş hukukundaki yeri, İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi, İş kazaları ve meslek hastalıkları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği için alınması tedbirleri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri için örnek uygulamalar.
MER 2036 MADEN HUKUKU (2+0 )                                                                
Hukuk ve madencilik terimlerinin öğretilmesi, Madenlerin tarifi, sınıflaması ve maden hakkının tanımı, 5995 sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun öğretilmesi, Maden kanunu uygulama yönetmeliğinin öğretilmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu, buluculuk hakkı, Ruhsat müracaatları, teminat ve harçlar, Arama faaliyetleri ve gerekli izinlerin alınması, İşletme faaliyetleri ve işletme izinleri, Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliğinin öğretilmesi, Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi, Teknik nezaretçilik, teknik nezaretçinin görevi ve atanması, ÇED raporu ile ilgili yönetmeliklerin tanımı ve uygulanmasının öğretilmesi, Devir, intikal ve terk işlemleri.
MER 2038 PAZARLAMA (2+0 )                                                                       
Pazarlama kavramı, gelişimi, aşamaları, çağdaş pazarlama yaklaşımı, pazarlama değişkenlerinin incelenmesi, Pazarlama planı önemi ve özellikleri, pazarlama planını oluşturma aşamalarının değerlendirilmesi, Pazarlama planı önemi ve özellikleri, pazarlama planını oluşturma aşamalarının değerlendirilmesi(Hangi bilgilere ihtiyaç var, planın unsurları), Durum analizi, rekabeti ve rakipleri değerlendirme, Pazar müşteri analizi(Pazar faktörleri,Pazar potansiyeli, pazarın belirlenmesi ) SWOT analizi, Durum analizi, rekabeti ve rakipleri değerlendirme, Pazar müşteri analizi(Pazar faktörleri,Pazar potansiyeli, pazarın belirlenmesi ) SWOT analizi, Pazarlamada amaç ve stratejiler(Amaç kavramı,strateji kavramı) değerlendirilmesi, Pazarlama eylem programı: ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma kararlarının değerlendirilmesi, Pazarlama eylem programı: ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma kararlarının değerlendirilmesi, Pazarlama planının uygulama süreci: sorumlulukların dağıtılması, finansal kaynakların değerlendirilmesi, bütçe hazırlama, bütçe tasarımı. Pazarlama planı ölçme değerlendirme ve düzeltme ( programların gözetimi ve ölçme, sonuçların kontrolü ve değerlendirme, düzeltici adımların atılması, İhracat pazarlaması( uluslar arası pazarlama kanalları ve yapısı, İhracat pazarlaması( uluslar arası pazarlama kanalları ve yapısı), Pazarlama planı ölçme değerlendirme ve düzeltme ( programların gözetimi ve ölçme, sonuçların kontrolü ve değerlendirme, düzeltici adımların atılması), Pazarlama planının uygulama süreci: sorumlulukların dağıtılması, finansal kaynakların değerlendirilmesi, bütçe hazırlama, bütçe tasarımı.
MER 2042 DOĞAL YAPI TAŞ. VE STANDARTLARI (2+0 )                          
Doğal yapı taşlarının tanımlamak, sınıflandırmak, Fiziksel özellikler ilgili standartlar, Termal özellikler ilgili standartlar, Mekanik özellikler ilgili standartlar, Mermerin ve oniksin doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler, Kireçtaşı ve dolomitin doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler, Örnek kireçtaşı, traverten dolomit analiz raporu değerlendirme, Granitin ve siyenitin doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler, Andezitin doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler, Konglomeranın doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler, Örnek granit, siyenit, andezit analiz raporu değerlendirme, Örnek mermer, oniks analiz raporu değerlendirme, Travertenin doğal yapı taş olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken fiziki-mekanik sınır değerler.
TOR 2010 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ (1+0)                                       
İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri,Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma konuları anlatılmaktadır.
MER 2040 MİMARİDE DOĞAL TAŞ      ( 2+0    K:2)                                              
Mimaride Doğal taş kullanımının tarihsel gelişimi, Antik, Roma ve Bizans dönemi mimarisinde doğal taş kullanımı, Antik kentler ve antik mermer ocakları, Selçuklu dönemi doğal taş kullanım kültürünün analizi, Osmanlı dönemi doğal taş işçiliği, taşların elde edilmesi, Osmanlı dönemi doğal taş mimari eserlerin analizi, Mimari yapıların tanıtımı, yapı çeşitleri, Yapılarda kullanılacak taşlarda aranan özellikler, Cephe ve iç duvar kaplamaları ve özellikleri, taş seçim ölçütleri, Döşeme çeşitleri, kaplama ve özellikleri, taş seçim ölçütleri, Merdiven çeşitleri, özellikleri, taş seçimi ölçütleri, Banko çeşitleri, özellikleri, taş seçimi ölçütleri, Denizlik, eşik, söve ve harpuştalarda, taş seçimi ölçütleri.
SEÇMELİ DERSLER
MER 4050 AGREGA MADENCİLİĞİ (2+0)                                                     
Agregaları tanımlamak, sınıflandırmak, Agregaların mineralojik bileşimleri, Agregaların kimyasal bileşimleri, Agregaların fiziksel özellikleri, Agrega ocakları- beton veya asfalt santrali teknik gezi, Agregaların mekanik özellikleri, Beton agregaları, Beton agregaları, Asfalt agregaları, Demir yolu balastı, Anroşmanlar, Gabioon uygulamaları, Agregaların termal özellikleri.
MER 4052 DOĞAL YAPI TAŞLARI VE BOZULMA (2+0)                            
Doğal yapıtaşı olarak kullanılan kayaçların jeolojik kökenlerine, kullanım alanlarına ve kullanım şekillerine göre sınıflandırılması, Doğal yapıtaşı olarak kullanılan kayaçların malzeme özellikleri, Doğal yapıtaşlarında gelişen bozulma türlerinin sınıflandırılması, Doğal yapıtaşlarında gelişen bozunma derecesinin saptanması. Petrografik yöntemler,Fiziksel yöntemler,Mekanik Yöntemler,Kimyasal yöntemler, Doğal yapıtaşı olarak kullanılan kayaçların malzeme özelliklerinin durabiliteleri üzerindeki etkileri ve doğru kullanım alanlarının saptanması, Doğal yapı taşlarında durabilite ve durabilite saptama yöntemleri. Petrografik yöntemler,Fiziksel yöntemler,Mekanik Yöntemler,Kimyasal yöntemler, Doğal yapıtaşlarında gelişen bozunmada etkili olan parametreler.Fiziksel etkiler, Su ve nemin etkisi, Tuz oluşumu ve tuzların etkisi, Atmosferik olaylar ve gazların etkisi, Biyolojik aktivitelerin etkisi, Termal aktivitelerin etkisi.
MER 4054 DOĞALTAŞ KORUMA VE BAKIM (2+0 )                                     
Restorasyon, yapı sektörünün diğer disiplinler ile ilişkileri ve koruma kavramları, Taş yapıların restorasyonu, belgeleme, teşhis, temizleme, yapıştırma ve dolgu, sağlamlaştırma veya koruma, bakım kavramları, Doğal taş temizleme, koruma, bakım ve onarımlarında kullanılan makine, alet ve malzemeler, Su bazlı malzemelerle temizlik, Uygulama, Mekanik temizlik, Isı ve lazerle temizlik, Doğal taş onarım ve teknikleri, Sağlamlaştırma teknikleri, Yapıştırma teknikleri, Doğal taş onarım ve koruma teknikleri, Bakım malzemeleri ve seçimi, Alkalilerle ve asitlerle temizlik.
MER 4056 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2+0 )                                   
CAD Sistemi,CAD Sistemine Yönelik Temel Bilgiler, Çıktı alma işlemleri, Çizim Geometrisi Ve Autocad Komutlarının Anlatımı, Autocad Komutlarının Anlatımı, Komutların Kullanımı İle İlgili Uygulamalar, Komutların Kullanımı İle İlgili Uygulamalar, Autocad Ortamında Layer Oluşturma ve Hatch Komutunun Anlatımı, Autocad Ortamında Ölçülendirme Ayarları, İki Boyut Ortamında Çizim Uygulamaları, Plan Çizebilme, Planı Kullanarak Görünüş Çıkartma, Planı Kullanarak Kesit Çıkartma, CAD Sisteminde Koordinat Düzlemi Ve Çizim Ekranının Tanıtılması.
MER 4058 MERMERDE KALİTE KONTROL (2+0)                                
Genel anlamda kalite kontrol ve standardizasyon nedir. Ulusal ve uluslar arası klite ve standardizasyon sistemi ve ilgili kuruluşlar nelerdir nasıl belgelendirilir, Doğal taş endüstrisinde kalite ve standardizasyon kriterleri nelerdir. Üreticiye,tüketiciye ve ekonomiye faydaları nelerdir, Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi, Mermer blokların üretiminde ve  sağlamlaştırılması konusunda bilgilendirmek kalite kontrolde etkin olan başlıca ocak parametreleri, Katrakta kesim standartları kalibrasyon ve levha siliminde uyulması gereken kurallar, ST makinesinde kesim standartları ve kalibrasyon, honlama ve cilalama kriterleri, ST ve katrak üretiminde üretilen malzemelerin dolgu ve sağlamlaştırma yapılması, malzemelerin tanıtımı, Kesilmiş mermerlerin cila ve dolgu makinelerinde işlem esnasında olası problemlerin tesbiti, Kesilmiş mermerlerin müşteri isteği doğrultusunda sellekşiyonu ve kodlama sistemi, Müşteri isteği doğrultusunda üretilen ve amaca uygun malzemelerin ambalajlanması  ve stoklanması, Genel değerlendirme, Stok mallarının tespiti ve stoklanması, Müşteri isteği kriterlerine uymayan  kaliteli malzemelerin tespiti ve ambalajlanması.
MER 4060 İHRACAT – İTHALAT (2+0)                                                          
İhracat ve ithalat nedir anlaşma nasıl yapılır, İhracat ve ithalatta hangi evraklar hazırlanır ihracatçının yükümlülükleri nelerdir İthalatçının yükümlülükleri nelerdir? Malı taşıyıcının yükümlülükleri nelerdir? Varsa aracı kurumların yükümlülükleri nelerdir, Proforma Fatura ,Fatura , Çeki listesi nasıl hazırlanır, Menşe’i şahadetnamesi nedir nasıl düzenlenir. Gümrük Çıkış Beyannamesi ,Gümrük Giriş Beyannamesi. Taşıyıcı şirketlerin hazırlayacakları belgeler ve sigorta şirketlerinin hazırlayacakları belgeler nelerdir? Dolaşım belgesi nedir?, İhracat ve ithalatta üst birliklerin işlevleri Kapasite raporu nedir ne işe yarar, İhracat ve ithalatta teslim şekilleri nelerdir, Mevzuatlara göre kapatma işlemleri nelerdir, İhracat ve İthalatta ödeme şekilleri nelerdir, Ödeme şekillerine göre tarafların sorumlulukları, İhracat ve ithalatta problemlerin çözümü, Konsinye ve takas usulü işlemler nelerdir avantaj ve dezavantajları nelerdir, Malların iadesi nedir hangi koşullarda iade edilir ve getirdiği yükümlülükler nelerdir, İhracat ve ithalatta teslim şekillerine göre tarafların sorumlulukları nelerdir.
MER 4062 YONTU II (2+2 )                                                                              
Ürün hakkında bilgi toplama, Tasarım için ön çalışma, Tasarımın resme dönüşmesi, Model-Kalıp çalışmaları, Şekillendirme, Şekillendirme, Üç boyutlu form tasarımı ve kalıp çalışmaları , Ürünlerin teslimi, Yontu dersi aletlerinin tanıtımı ve bakımı ile ilgili bilgilendirme, Örnek yontu ve oyma –bezeme çalışmaları, Örnek yontu ve oyma –bezeme çalışmaları, Noktalama aleti kullanımı ve uygulaması, Ürünlerin değerlendirilmesi .sergileme ve sunum çalışmaları, Tasarımın uygulamaya geçirilmesi çalışmaları.
MER 4064 MOZAİK TASARIM VE UYGULAMALARI  (2+2)                                  
Mozaik sanatı nedir tarihsel gelişimi ve kullanım alanları üretim teknikleri konularımda genel bilgiler, Mozaik üretimi için gerekli malzemelerin tanıtımı ve kullanımı, Çok tanrılı dönemde mozaik sanatı ve uygulama örnekleri konusunda genel bilgiler,Tek tanrılı inanç döneminde mozaik uygulamaları, Sanatsal mozaik tasarım ve üretim teknikleri nelerdir nasıl uygulanır, Sanatsal mozaik uygulama çalışmaları, Mozaiklerin son kullanıcıda uygulama şekilleri, Çağdaş Mozaik sanatında kullanılan materyaller ve uygulama örnekleri, Sanayi mozaiği nedir Üretim makine teçhizatı nelerdir, Sanayi mozaiği kalıpları ve kalıplara uygulanacak malzemelerin üretim teknikleri nelerdir, Sanayi mozaiği model tasarımı çalışmaları, Üretilen mozaiklerin kurutulma şekilleri, Üretilen mozaiklerin korunması paketlenmesi ve ambalajı, Günümüzde sanatsal mozaik uygulamaları ve çağdaş mozaik sanatı örnek uygulama çalışması.