HİDROJEOLOJİ MODELLEME LABORATUVARI


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU VE MODELLEME LABORATUVARI

 

        TORBALI MYO LABORATUVARLARINDAKİ TÜM CİHAZLAR

 

EKİPMANLAR

Arazi Ekipmanları

 

 •  Yüzey ve yeraltı suyu örnekleme kitleri
 • Suların fiziksel parametrelerini ölçen arazi kitleri
 • Manuel yeraltı suyu seviye ölçüm ekipmanı
 • 3 adet Gözlem kuyusu açan sondaj makinesi
 • Arazi basınçlı ve basınçsız permeabilite deney düzeneği
 • Pompa testi deney düzeneği
 • Slug test deney düzeneği
 • 1 adet dalgıç pompa
 • 1 adet jeneratör
 • 1 Adet kuyu geliştirme kompresörü
 • 3 adet limnigraf
 • 1 adet izleyici deneyi için flurometre cihazı

 

Laboratuvar Ekipmanları

 

 •  Su ve sondaj çamur laboratuar ekipmanları
 • Laboratuar Sarf malzemeleri
 • Suların pH, EC, sıcaklık, TDS, CI, HCO3 ve CO3 parametrelerinin yerinde ölçümü
 • Vakum Pompası
 • Viskozimetre
 • Etüv

 

Modelleme Laboratuarı

 

 •  Merkezi sistem modelleme laboratuvarı
 • Visual ModFLOW Flex; Yeraltısuyu akımı modelleme programı
 • ArcGIS (10.1): Cografik Bilgi Sistem programı
 • Rockworks 15: 3D jeolojik modelleme programı
 • Petrasim Tough2
 • Aquifer Test Pro.2011: Pompaj deney verilerinin değerlendirilmesi
 • AquaCHEM: Su Kimyası değerlendirme programı

 

Çalışma Alanları

 

 •  Büyük Nehir Havza veya bölgesel ölçekli hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalar
 • Jeotermal araştırmaları ve rezervuar modellemesi
 • Su teminine yönelik çalışmalar
 • Akiferlerin karakterizasyonu
 • Arazi permeabilite deneyleri
 • Yerbilimlerinde CBS uygulamaları
 • Jeolojik ve akiferlerin 3D modellenmesi
 • Tehlikeli atıkların yer seçiminin yapılması
 • Uzun dönem yeraltı suyu izleme çalışmaları
 • İzleyici çalışmaları
 • Su ve toprak kirliliğinin araştırılması ve CBS ortamında haritalanması
 • Yeraltı suyu kirliliğinin ve akımının modellenmesi
 • Su kaynaklarının korunmasına yönelik CBS tabanlı arazi kullanımının planlanması

 

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY TORBALI VOCATIONAL SCHOOL
                           HYDROGEOLOGY WORKING GROUP AND MODELING LABORATORY

 

                                      EQUIPMENT
                                     Land Equipment

 

 

Surface and groundwater sampling kits
Field kits measuring physical parameters of water
Manual groundwater level measuring equipment
3 pcs Observation well drilling machine
Land pressure and non-pressure permeability tester
Pump test tester
Slug test experimental setup
1 submersible pump
1 piece generator
1 Piece well development compressor
3 limnigraphs
1 flurometer for spectator experiment

 

                                    Laboratory Equipments

Water and drilling mud laboratory equipment
Laboratory Supplies
In situ measurement of pH, EC, temperature, TDS, CI, HCO3 and CO3 parameters of water
Vacuum Pump
viscometer
oven

 

 

                                   Modeling Laboratory

 

 

Central system modeling laboratory
Visual ModFLOW Flex; Groundwater flow modeling program
ArcGIS (10.1): Geographic Information System program
Rockworks 15: 3D geological modeling program
Petrasim Tough2
Aquifer Test Pro.2011: Evaluation of pump test data
AquaCHEM: Water Chemistry Assessment Program

 

 

                                     Working places

 

 

Hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical studies on the Büyük River Basin or regional scale
Geothermal research and reservoir modeling
Studies on water supply
Characterization of aquifers
Land permeability tests
GIS applications in earth sciences
3D modeling of geological and aquifers
Site selection of hazardous wastes
Long-term groundwater monitoring
Audience works
Investigation of water and soil pollution and mapping in GIS environment
Modeling of groundwater pollution and flow
Planning GIS-based land use for water resources protection

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast